වර්ෂ 2018 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 03කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 2867 පමණ තිබේ. ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 244 දෙනෙකු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 2612406..92කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින් කෘෂි වැඩසටහන සඳහා රු. 179000/- ක්ද, කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රු. 239000/- ක්ද, ධීවර හා  සත්ත්ව පාලනය සඳහා රු. 450000/- ක්ද ව්‍යවසායක පුහුණු සඳහා රු. 150000/- කද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

News & Events

10
Apr2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
Apr2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

News & Events

10
Apr2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
Apr2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
Apr2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
Apr2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top