எண்

தன்னார்வ அமைப்பு பெயர்

பதிவு எண்

முகவரி

1 அசாரண சரண சவ அடக்க சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /01/2000

தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர

2 குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை NWP / kudi /Ras /01/2001

அம்பேல், கொட்டவேஹர்

3 ஸிசா / அர்த்தாச்சார பிரஜாமள நிறுவனம் NWP / kudi / Ras /01/2002

பலகோல்லா, மொனங்குகுமா

4 ஷக்தி நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /02/2002

குவாட்ரபுல், நிகவெரடிய்யா

5 ஈசதா சவ அடக்க சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /03/2002

ஹலாம்பே, மோன்னெகுலாமா

6 த்ரிவேல் & வாகன நல சங்கம் NWP / kudi / Ras /01/2003

ரஸ்னாயக்கபுர, வன்னி ரஸ்ணாகபுர

7 பல்லகல கல்போட்டா எக்ஸ்பாத் கெமுனு இறுதி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /02/2006

பலகல்ல, மான்ரிர்குலமா

8 சுஹாட நல மேம்பாட்டு சங்கம் NWP / kudi / Ras /01/2006

மூகாலா குகாமா, ஹிலகா மே

9 ஒரு நஸ்ரா மற்றும் பிற சமூக நல சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /02/2006

அபோக்ககம, மொனங்குகுமா

10

சமகி நலன்புரி சங்கம்

NWP / kudi / Ras /03/2006

கொரொலகேமா, மொனக்குகுலாமா

11 கெமுனு இறுதிச் சங்கம் NWP / kudi / Ras /04/2006

அபானா, ஹிலோகாமா

12 எக்தத் நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /05/2006

கொங்கசுவாலை, ஹிலோகாமா

13 விசா சங்க சங்கம் NWP / kudi / Ras /06/2006

தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர

14 ஜனசக்தி நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /07/2006

ஹால்மில்லேவா, ஹிலோகாமா

15 மைத்ரீ திருவிழா நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /08/2006

ரஸ்னாயக்கபுர, வன்னி ரஸ்ணாகபுர

16 விஜய் இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /09/2006

ஆனகோலா, ஹிலோகாமா

17 ரஸ்னாயகபுர நகரின் இறுதி ஊதிய சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /10/2006  
18 ஏகமுத்து நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /11/2006

தொனிகலா தோட்டம், கல்லன்சியா, ரஸ்னாயகபுர

19 ஸ்ரீ சாந்தி நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /12/2006

ரஸ்னாயக்கபுர, வன்னி ரஸ்ணாகபுர

20 நவமகா இறுதி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /13/2006 அகரடாவின் கீழ், மொன்னுகுலமா
21 ஜனசனனா இறுதி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /14/2006

பாம்புகுலாமா, ரஸ்னாயகபுர

22 சுபாஷினிபுரம் நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /15/2006

சுபாஷினிஹபுரா, காடிகாவா

23 ஏகமுத்து இறுதிச் சங்கம் NWP / kudi / Ras /16/2006

சரணபால, தலக்கல்லவவ, ரஸ்னாயகபுர

24 சுஹாடா இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /17/2006

லீ கொல்பாபியா, ரஸ்னாயகபுர

25 நவமகா ஐக்கிய கூட்டாண்மை சமூகம் NWP / kudi / Ras /18/2006 பஹளா அம்பேல், ரஸ்னாயகபுர
26 சமூக அபிவிருத்தி அறக்கட்டளை NWP / kudi / Ras /19/2006 ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர, உயர் குருநாகல், ரஸ்னயகபுர
27 அம்பல சமூக சபை NWP / kudi / Ras /20/2006 கீழ்நிலை, மொன்னுகுலமா
28 யூனகோல சமூக கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /21/2006

ஆனகோலா, ஹிலோகாமா

29 இறுதி கூட்டமைப்பு கெமுனு NWP / kudi / Ras /22/2007 ஆனகோலா, ஹிலோகாமா
30 டிமுத்து சவப்பெட்டி நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /23/2007 முத்தத்தவர், மோன்னெகுலாமா
31 ஹாலாம்ப் சபை கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /24/2007 ஹலாம்பே, மோன்னெகுலாமா
32 அபி கோகம சமூக சபை NWP / kudi / Ras /25/2007 55/3 அபோக்ககம, மொனங்குலமா
33 ஓட்டுகுளமா சமூக சபை NWP / kudi / Ras /26/2007 ஓட்டுகுளுமாவின் கீழ், ரஸ்னாயகபுர
34 கங்குக்டியா சமூக சபை NWP / kudi / Russ /27/2007 கனிக்யுதியா, மொனங்குலமா
35 லிகொலபிட்டிய சமூக சபை NWP / kudi / Ras /28/200 லீ கொலாபிடிய, வன்னி ரஸ்னயாகபுர
36 ரம்புவா சபைக் கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /29/2007 ஹிலோகாமாவின் கீழ், ஹிலோகாமா
37 ஸ்வஸ்தி சடங்கு நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /30/2007 ஹிலோகாமாவின் கீழ், ஹிலோகாமா
38 ஆகையால் சவூதி அரேபிய சஞ்சிகை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /31/2007 அம்பகமண, ஹிலோகாமா
39 தமன் டின்னா மகளிர் சங்கம் NWP / kudi / Ras /32/2007 லீ கொலபியா, ரஸ்னாயகபுர
40 நரலியடிய சமூக சபை NWP / kudi / Ras /33/2007 நீலலியடி, ஹிலோகாமா
41 தலக்கல்லவவ சமூக சபை NWP / kudi / Ras /34/2007 தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர
42 மல்பனாவ சமூக கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /35/2007 மால்பனாவா, மொன்னுகுலமா
43 அம்பிகாமண சமூக சபை NWP / kudi / Ras /36/2007 அம்பகமமான, ஹிலோகாமா
44 திவலுவலா சமூக சபை NWP / kudi / Ras /37/2007 டிவில்லெலா, ஹிலோகாமா
45 கல்பனாவ சமூக சபை NWP / kudi / Ras /38/2007 கல்பனாவா, மொனங்குகுமா
46 டிரியா சாக்கி பெண்கள் நல சங்கம் NWP / kudi / Ras /39/2007 ஹால்மில்லேவா, ஹிலோகாமா
47 ஊடாநெகம சமூக கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /40/2007 உடாநெகம, கோடவேஷே
48 கொரலயகம சமூக கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /41/2007 கொராராயகம, மொனங்குகுமா
49 ஹால்முலேவ அனகிரக தர்மபால இறுதி NWP / kudi / Ras /42/2007 77, ஒனகொல்ல, ஹிலோகாமா
50 குருகோடா பசுமைக் கழகம் NWP / kudi / Ras /43/2007 குருகோடா, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
51 கெமுனு அமுங்கலிதார் சங்கம் NWP / kudi / Ras /44/2007 லீ கொலாபிடிய, வன்னி ரஸ்னயாகபுர
52 சமாகி நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /45/2007 ஆனகோலா, ஹிலோகாமா
53 கலனா சக்தி சக்திமத்திய ஆற்றல் சங்கம் NWP / kudi / Ras /46/2007 டிவில்லெலா, ஹிலோகாமா
54 சமூக கவுன்சில் கனுகுலேவ்லா NWP / kudi / Ras /47/2007 கோலம்பவத்த, ரஸ்னாயகபுர
55 நிமலா இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /48/2007 உடாநெகம, கோடவேஷே
56 அனகிமுத்து அவமங்கலியாரா சமூகம் NWP / kudi / Ras /49/2007 கலவவே, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
57 நான்ஒருஜி இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /50/2007 உயர் விழிப்புணர்வு கோடவையர்
58 கடிகவா யயா 03 சபை சபை NWP / kudi / Ras /51/2007 கடிகவா யயா 03, காடிகாவா
59 அகரடா ப்ரஜா சபாவா NWP / kudi / Ras /52/2007 குறைந்த நூலகத்தில், மொன்னுகுலமா
60 உராவின் இறுதி ஊர்வலம் சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /53/2007 கலவவே, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
61 ஏகசத் இறுதி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /54/2008 சிங்கண்டலுவவா, ஹிலோகாமா
62 மஹேசன் சவ அடக்க நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /55/2007 சுத்திரகம, கோட்வெயேரா
63 மகாரங்கடவல சபை NWP / kudi / Ras /56/2007 மகர்கங்கடவாலா, பள்ளம
64 சுபாஷினிஹபுரா சபை சபை NWP / kudi / Ras /57/2007

சுபாஷினிஹபுரா, காடிகாவா

65 குருவிக்குமா சமூக கவுன்சில் NWP / kudi / Ras /58/2007 குருவிக்குமா, காடிகாவா
66 மஹேசன் இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /59/2007 மூகாலா குகாமா, ஹிலோகமா
67 நம்வேவ சமூக சபை NWP / kudi / Ras /60/2007 நுவுவவாவா, இலோகோலாமா
68 சமகி சாய்னா நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /61/2007 நிழலித்திய, ஹிலோகம
69 ஸாஸா / இஹல அம்பேல் ஆரதச்சரிய சமூக அமைப்பு NWP / kudi / Ras /62/2008 மிக உயரமான, கொட்டேஹெரா
70 ஏகமுத்து நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /63/2008

அம்பகமமான, ஹிலோகாமா

71 எக்சத் இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /64/2008 உடாநெகம, கோடவேஷே
72 சுசீர்த்தி நலன்புரி சமூகம் NWP / kudi / Ras /65/2008 உடுனோவா, மொனக்குகுலாமா
73 எக்சத் நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /66/2008 வராஹன, ஹிலோகாமா
74 சதா சரண நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /67/2008 மிக உயரமான, கொட்டேஹெரா
75 சமனி சாய்னா நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /68/2008
வன்னி ரஸ்ணாகபுரபு
76 ஸ்ரீ சித்தார்த்தா நன்கொடை வளங்கள் NWP / kudi / Russ /69/2009 கலவாவ, ரஸ்னாயகபுர
77 சுஹாட டோனாஷன் சொசைட்டி NWP / kudi / Russ /70/2009 ஹிலோகாமாவின் கீழ், ஹிலோகாமா
78 ஸ்வஸ்தி இறுதி நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Russ /71/2009 அபேனா, ஹிலோகாமா
79 சுசீதத இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Russ /72/2009 டிவில்லெலா, ஹிலோகாமா
80 எக்சத் சமுதாயம் NWP / kudi / Russ /73/2009 கொலமபாவத்த, ரஸ்னாயகபுர
81 சதா சரண சடங்கு நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /74/2009 ரம்புவே, ஹிலோகாமா
82 கம்யூத் சடங்கு நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /75/2009 கல்லன்சியா, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
83 சுந்தர ஹார்மனி சொசைட்டி NWP / kudi / Ras /76/2010 ஓட்டுகுளுமா, ரஸ்னாயக்கபுர
84 சுவாசேச்தி இறுதி ஊதிய சங்கம் NWP / kudi / Ras /76/2010 - A அம்பகமமான, ஹிலோகாமா
85 தாரனாகொல்ல ஏகமுத்து இறுதி சவாரியா சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /77/2010 ஹலாம்பே, மோன்னெகுலாமா
86 ஸ்வஸ்தி சடங்கு நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /78/2010 கனகுலுவா, ஹபரகம, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
87 ஷக்தி ஃபுனரல் நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /79/2010 ரஸ்னாயகபுர, ஹெனேகடாரா
88 குருலுபிடிகாமா ஹன்னியோ நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /80/2010 கோயில் வீதி, ரஸ்னாயக்கபுற
89 தீர்த்த அறக்கட்டளை NWP / kudi / Ras /81/2011 நேரியல்யாத, ஹிலோகாமா
90 இளைஞர் நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /82/2011 உயர் குருநாகல், ரஸ்னயகபுர
91 ஏகமுத்து பனரல் ஹார்மனி சொசைட்டி NWP / kudi / Ras /83/2011 லீகோலப்பிட்டி, ரஸ்னாயகபுர
92 பிரைட் லீடர் கிளப் NWP / kudi / Ras /84/2011 77, ஒனகொல்ல, ஹிலோகாமா
93 ஐக்கிய நலன்புரி சங்கம் இறுதி ஆயுள் NWP / kudi / Ras /85/2012 கொராராயகம, மொனங்குகுமா
94 சதா சாரனா இறுதி ஊதிய சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /86/2012 கிராம டாங்கிகள், தால்கோலவேவ, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
95 சனச சனவா நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /87/2012 யயா 02, குவாட்ரூப், நிகவெரடிய்யா
96 கிராமிய அபிவிருத்தி இறுதி ஊதிய சங்கம் NWP / kudi / Ras /88/2012 தால்கோலவேவ, வன்னி ரஸ்ணாகபுர
97 சமகி எகாசத் இறுதி NWP / kudi / Ras /89/2013 உயர் குருநாகல், ரஸ்னயகபுர
98 சதாஹம் பெளத்த இளைஞர் சங்கம் NWP / kudi / Ras /90/2013 ஸ்ரீ பியரட்டாநரனாயா, உடுனோவா, மொன்னுகுலமா
99 பெரமக கிராமப்புற வளர்ச்சி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /91/2013 உயர் விழிப்புணர்வு, கோடவையர்
100 எக்சத் சவ அடக்க நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /92/2013 மூகாலகுமா, அம்ம்பெனா, ஹிலோகாமா
101 நவோதியா இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /93/2014 அனகொல்லா, ஹிலோகோமா
102 CTB நட்புடைய சகோதரர் அடித்தளம் NWP / kudi / Ras /94/2014 காடிகாவா, ரஸ்னாயகபுர
103 சமுதாய இறுதிநாள் நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /95/2014 விவேத்திருத்துவா, உயர் வேள்வட்டு, மொன்னுகுலமா
104 சமாஜியின் இறுதி நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /96/2104 சியம்பலாவ, மொனங்குகுமா
105 Retired Army Heroes Welfare Society NWP / kudi / Ras /97/2014 ரஸ்னாயகபுர, நிகராரத்தியா
106 ஷட்டு ஜப்பாமாலா சொசைட்டி NWP / kudi / Ras /98/2014 காடிகாவா, நிகவெரடிய்யா
107 மஹாசென் இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /99/2015 சுத்திரகம, கோட்வெயேரா
108 எக்ஸ்பாத் இறுதி ஊதியம் சமூகம் NWP / kudi / Ras /100/2015 உடுனோவா, மொனக்குகுலாமா
109 டிரியா ஜெயா, சுசக்தி சமுதாயத்தை முடக்கியது NWP / kudi / Ras /101/2015 ரஸ்னாயக்கபுர, வன்னி ரஸ்ணாகபுர
110 ராமமணி ஜும்மா மசூதிகள் சங்கம் NWP / kudi / Ras /102/2015 நுவுவவாவா, ஹிலோகாமா
111 ஏகாசத் பிரஜ்மாலா நிறுவனம் NWP / kudi / Ras /103/2016 அபோக்ககம, மொனங்குகுமா
112 மூன்று தொழிற்சங்க ஒற்றுமை – ஐஹல அம்பேல் NWP / kudi / Russ /104/2016 ஐஹல அம்பேல், கோட்வாஹெரா
113 டஹாமி நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /105/2016 நிழலித்திய, ஹிலோகம
114 ஸ்ரீ தர்மராஜா இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Russ /106/2016 பொலோனாலவா, காடிகாவா
115 samagi இறுதி நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /107/2017 யயா 03, காடிகாவா, நிகவெரடிய
116 Samagi சாஹானா இறுதி ஊதிய சங்கம் NWP / kudi / Ras /108/2017 4 போஸ்ட், வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
117 சுஹாடா மித்ரோ இறுதி நன்கொடை சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /109/2017 தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர
118 சுஹாடா இறுதி சடங்கு சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /110/2017 குருகோடா, வன்னி ரஸ்நாயக்கபுர
119 சுமங்கல நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /111/2017 இஹல மவதகம "ரஸ்னயகபுர
120 சரவணோ நலன்புரி சங்கம் NWP / kudi / Ras /112/2017 தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர
121 சமகி முத்துரு நலன்புரி நட்பு இறுதி சமுதாயம் NWP / kudi / Ras /113/2017 கோயில் வீதி, ரஸ்னாயக்கபுற
122 வாழ்க்கை நட்பு சமுதாய அமைப்புகளின் சமூகம் NWP / kudi / Ras /114/2017 உடுனுவோ, மொனெகுலமா
123 சக்தி மனிதாபிமான நன்கொடை சங்கம் NWP / kudi / Ras /115/2018 ஆனகோலா, ஹிலோகாமா
124 சக்தி நல சங்கம் NWP / kudi / Ras /116/2019 தால்கோலவேவ, ரஸ்னாயகபுர

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

10
ஏப்2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
ஏப்2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
ஏப்2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
ஏப்2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top