ආපදා‍ කළමනාකරණය යනු ආපදා‍ හා සම්බන්ධ අවිනිශ්චිතතාව සැලසුම් සහගත ලෙස ප්‍රවේශය වන ක්‍රමයකි.

ආපදා කළමණාකරණ වැඩසටහනේ සුවිශේෂි අංගයන් කිහිපයකි

I.  පූර්ව ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් සැලසුම් සැකසීම.

II. ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් ආපදාවට මූහුණ දීම.

III.පශ්චාත් ආපදා කළමණාකරණය හෙවත් පසු විපරම.

යන ප්‍රධාන තේමාවන් 3 ඔස්සේ දිගු ලෙස විහිදෙන්නකි.

අරමුණු කොටවෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ සිදුවන ස්වභාවික හා හදිසි ආපදා තත්වයන් සදහා සහන සැලසීම.

ආවේණික වූ ආපදා  :-

වන අලි හානි ගං වතුර, සුලි සුලං,

ක්‍රියාත්මක වැඩ සටහන්  :-

ආපදා කලමණාකරණය සදහා වූ විශේෂිත ක්‍රියාත්මක වැඩ සටහනක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සතුය.එය සහනාකාර ත්‍රිත්වයෙන් සැදුම්ලන්නකි.

I.   ප්‍රාදේශීය හා ග්‍රාමීය ආපදා කළමණාකරණ කමිටු පිහිටුවීම.

II.  සහන සේවා කමිටු පිහිටුවීම.

III.ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීම.

සහන ලබා දෙන ආකාරය :-

පූර්ව ආපදා කළමණාකරණ ක්‍රමවේදය අභිබවා ආපදාව සිදු වූ පසු පළමුව මිනිසා ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමු කොට ඔවුන්ගේ ජිවිතාරක්ෂාව තහවුරු කළ යුතුය.ඉන් පසු සාමාජීය හා සංස්කෘතිකව ගොඩ නැගෙන යම් යම් අවශ්‍යතා සපුරාලමින් (දීර්ඝ කාලීනව)දෛනික අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය.ඒ සදහා,

I.   පිසු ආහාර හා වියළි සලාක ලබා දීම.

II.  අවශ්‍ය ඇදුම් පැළදුම් ලබා දීම.

III. නිවාස හානි සදහා රක්ෂණ අරමුදල් ලබා දීම.

IV.  මුළුතැන්ගේ උපකරණ ලබා දීම.

V.   ස්වයං රැකියා ආධාර ලබා දීම.

VI. ස්වාභාවික විපත්වලින් සිදුවන මරණ හා ශාරීරික හානි සදහා ගෙවීම් කිරීම.

ආයතනය ලිපිනය Tදුරකථන අංකය
ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය විජය මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික සහන සේවා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය විජය මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය විජය මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
    +94 112 670 070
    +94 112 136 100
දිස්ත්‍රික් ආපදා සම්බන්ධීකරණ ඒකකය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, කුරුණෑගල +94 372 221 709
ප්‍රාදේශීය ආපදා සම්බන්ධීකරණ ඒකකය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රස්නායකපුර +94 374 936 628
ප්‍රාදේශීය ආපදා සහන සේවා නිලධාරී ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, රස්නායකපුර +94 712 469 423

News & Events

10
අප්‍රේ2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
අප්‍රේ2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

News & Events

10
අප්‍රේ2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
අප්‍රේ2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
අප්‍රේ2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
අප්‍රේ2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top