කොට්ඨාසය   නම තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය

මාගුල් මැදගම් දහයේ බටහිර

Girl

එච්. එම්. විමලාවතී පුංචිමැණිකා

උත්පැන්න හා මරණ රෙජිස්ට්‍රාර්

විවාහ ලේකම් කාර්යාලය, රස්නායකපුර

+94 724 692 737
වන්නි හත්පත්තු විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්
 Girl ඒ. එම්. බණ්ඩාරමැණිකේ මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

විවාහ ලේකම් කාර්යාලය, හීලෝගම, නිකවැරටිය

+94 768 466 400
 Boy ලාෆීර් මයා මුස්ලිම් විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් මුස්ලිම් විවාහ ලේකම් කාර්යාලය, කණුකැටිය, මොන්නෑකුලම +94 776 450 864

News & Events

10
අප්‍රේ2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
අප්‍රේ2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

News & Events

10
අප්‍රේ2019
New Year Festival 2019

New Year Festival 2019

කාර්යාලීය අවුරුදු උත්සවය  

02
අප්‍රේ2019
දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන හා වෛද්‍ය සායනය

2019/03/26 ආයුරැවේද වෛද්‍ය ඩබ්. ඒ. එන්. ඩී....

02
අප්‍රේ2019
NCD සායනය

NCD සායනය

අනුග්‍රහය - MOH හා දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා...

02
අප්‍රේ2019
ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු දැනුවත් කිරීම්

ඩෙංගු පිළිබඳ නිලධාරීන් හා ග්‍රාමීය කමිටු සාමාජිකයින්...

Scroll To Top